Hakkımızda

SUDER – Su Yalıtımcıları Derneği – Hakkında

Derneğimiz 2006 yılı başında sektörün önde gelen firmalarından;

– Türk Henkel Kimya A.Ş.
– Engin İzolasyon Ltd. Şti.
– Yapı Servis San. Tic. Ltd. Şti.
– Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
– Maxit Yapı Malzeme A.Ş.
– Epozem İnş. Taah. Ltd. Şti.
– Emülzer Ltd. Şti.

tarafından kuruldu.

İlk genel kurulumuzu 15 Nisan 2006 tarihinde 28 üyemiz ile birlikte Bostancı Green Park Otelde gerçekleştirdik. 16 Mayıs 2007 tarihinde  ikinci olağan genel kurul toplantısını yaptı.  Üçüncü  Olağan Genel Kurul toplantısını 2009  yılı  Mayıs  ayında, dördüncü olağan genel kurul toplantısını 2011 mayıs ayında yaptı. 11 Şubat 2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 28 Mayıs  2013 tarihinde, beşinci olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

2021 yılında, yeni yönetim kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çeki Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Özüpek Köster Yapı Kim.Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu Asıl Üye Fevzi Fırat Kyk Yapı Kim.A.Ş.
Yönetim Kurulu Asıl Üye Berker Başoğlu İzola İzolasyon Yapı Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Asıl Üye Özcan Özman Emülzer Ltd.Şti
Yönetim Kurulu Yedek Üye Bulut Kadir Uzun
Yönetim Kurulu Yedek Üye Esma Bike Karaduman
Yönetim Kurulu Yedek Üye Ersan Sarı


SUDER’İN AMAÇLARI

a) Su Yalıtımı, korozyon kontrolü, zemin kaplamaları, enjeksiyon, ankraj ve güçlendirme, derz ve dilatasyon konuları başta olmak üzere su, ses, ısı, yangın yalıtımının her aşamasında faaliyet gösteren ve iş bu tüzüğün ilgili maddelerinde yer alan kriterlere uyan; üretici, satıcı ve uygulayıcıları bünyesinde toplayarak, üyeleri arasında birlik, beraberlik ortamı oluşturmak ve sektörel bazda güç birliği tesisi ile üyeler arası dayanışmayı sağlamak. Yalıtım yolu ile korumanın sağlanması, ülke çapında milli servetin korunması, döviz tasarrufunun sağlanması ve kaynak israfının önlenmesi.
b) Yalıtım bilincinin ve uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve süratle ülke yararına dönüştürülmesi için; ilgili Merciler, Kurumlar, Kuruluşlar, Toplumsal Organizasyonlar nezdinde girişimlerde bulunmak, sonuçlarını oluşturmak ve yalıtım sektörünü ilgili platformlarda temsil etmek. Üniversiteler, Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları vb. bilimsel gerekliliği konusunda ortamı oluşturmak.
c) Yalıtım’ın insan sağlığına olumlu etkileri yönünde halk kitlelerini bilgilendirmek.
d) Yalıtım’ın teknik kurallarının belirlenmesinde her türlü girişimi yapmak.
e) Yalıtım uygulamalarının teknik kurallara uygun yapılmasına katkıda bulunmak
f) Tüketicileri, malzeme, uygulama ve bu yoldan sağlanacak faydalar yönünde bilinçlendirmek.

SUDER’İN KISA VE ORTA VADEDEKİ HEDEFLERİ

I- KAMU YARARINA YÖNELİK HEDEFLER

a) Proje aşamasından başlayarak detay, uygulama ve koruma konusunda bilincin yaygınlaşmasını sağlamak.
b) Yeni yapıların proje aşamalarından itibaren yapılacak teknik çalışmalarının yanında, eski yapılarında onarılması ve korunması konusunda araştırmalar yapmak, ilgili kurum, kuruluş, uygulamacılara bilgi aktarmak, standartların oluşmasında resmi kurumlar ile araştırma, geliştirme ve iş birliğine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
c) Yalıtım mevzuatının ülke yararlarına en uygun şekilde oluşturulması için yasa düzenleyici organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak.
d) Yalıtım uygulamalarının ülke ekonomisine katkıları yönünde, ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak.
e) Su yalıtımı uygulamalarının insan sağlığına etkileri yönünden; sağlık birimleri ve çevre kuruluşları ile dialog kurarak konunun öneminin kavranmasını sağlamak.
f) Yalıtım yetersizliği nedeniyle karşılaşılan kaynak israfını önleyici tedbirler için ilgili merciler nezdinde oluşturulacak çalışmalara katkıda bulunmak.
g) Yalıtım bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.

II- ÜNİVERSİTE, BİLİM KURULUŞLARI VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK HEDEFLER

a) Üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları ile temaslar kurarak yalıtım konusunun bilimsel platformda işlenmesi ve geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı oluşturmak
b) Araştırma ve geliştirme kuruluşları ile müşterek, yalıtım konularını geliştirici teknik istatistikler, araştırma projeleri oluşturmak
c) Üniversite, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liselerinde ilgili mevzuata göre alınacak müsaade ile yalıtım bölümleri açılarak yalıtım bilincinin arttırılmasına, sektörün ara eleman ve teknik eleman ihtiyacına katkıda bulunmak ve ülke yararına istihdamı arttırıcı faaliyetlere katkıda bulunmak.

III- STANDARDİZASYON HEDEFLERİ:

a) Yalıtım malzemeleri ve uygulamaları konusunda; mevcut standartların güncelleşmesi ve ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmesi, mevcut olmayanlar için yeni standartlar hazırlanması konularında; düzenleme yapan kamu kurumları ile temaslar kurularak önerilerde bulunmak ve düzenleme çalışmalarına sektörü temsilen katılmak.
b) İlgili merciler tarafından standartları belirlenmiş yalıtım malzemeleri konusunda üyelerini ve ilgililerini bilgilendirmek.
c) Yalıtım uygulamalarının belirlenmiş standartlara uygun şekilde yapılması konusunda, denetim birimleri ve kurumları ile işbirliği ortamı oluşturmak.
d) Sektörde standartlara ve yönetmeliklere uyum konusunda, test ve belgelendirme fonksiyonu üstlenmek.

IV- ENTEGRASYON HEDEFLERİ:

a) Yalıtım konusunun ülke yararları açısından önemi ve kamuoyu bilinci oluşturulması yönünde, yurtiçi ve yurtdışında doğrudan, dolaylı olarak benzer amaca hizmet eden ve müşterek hareket ile sonuca varılmasında fayda mütalaa edilen tüm kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile entegrasyon sağlanması yönünde girişimde bulunmak ve işbirliği ortamı yaratmak.
b) Üye bazında entegrasyona geçilmesinde fayda görülen durumlarda üyelerini bilgilendirmek.

V – EĞİTİM, TANITIM VE YAYIN HEDEFLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirme üzere ulusal ve uluslar arası platformda;

a) Eğitim ve/veya tanıtım amaçlı olarak, toplantı, seminer, sempozyum düzenlemek ve benzer düzenlemelere katılmak.
b) Sergi ve fuar organizasyonları düzenlemek veya benzeri düzenlemelere katılmak.
c) Broşür, teknik doküman, dergi vb. yayımlar hazırlamak ve dağıtımını yapmak.
d) Basın ve yayın organlarının taleplerini cevaplamak ve bu aktivitelere katılımda bulunmak.
e) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü reklam, tanıtım ve propaganda çalışmaları yapmak ve bu amaca yönelik aktivitelere katılmak.
f) Teknik elemanların ve uygulayıcıların eğitimini sağlamak ve bu eğitimi bir sertifikayla belgelendirme çalışmaları yapmak.

VI- ÜYELERE YÖNELİK HEDEFLERİ:

a) Sektörün dernek çatısı altında bütünleşmesini sağlamak üzere üyeliği özendirici ve yaygınlaştırıcı düzenlemeler yapmak.
b) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın temini yönünde, kültürel, sosyal ve sportif aktiviteler ve etkinlikler düzenlemek.
c) Üyelerin üretim, satış ve uygulama konularında teknik bilgiler, çağdaş bilgiler, istatistiki veriler, ekonomik göstergeler vb. bilgilerle ilgili donatımını yapmak üzere çalışmalar yapmak ve bu çalışmalardan üyelerini ve ilgilileri bilgilendirmek.
d) Üyelerin kültürel, sosyal ve sportif amaçlı olarak bir arada bulunmalarını ve derneğin çalışmalarını bir kompleks yapılaşması içinde daha verimli ve düzenli bir biçim de sürdürebilmesini teminen uygun bir mahalde dernek binasının ve müştemilatının edinilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve sonuçlandırmak.
e) Üyelik şartlarını yerine getirmeyen veya tüzük kuralları dışına çıkanlar için üyelik iptal işlemlerini tüzük gereğince neticelendirmek.


VİZYONUMUZ

– Üyelerimizin, tüketicinin ve ülkenin menfaatini korumak.
– Çağdaş ürün ve uygulama standartları oluşumunda görev almak.
– Konu ile ilgili her tür kurum ile iletişim ve faaliyet birliği içinde olmak.
– Çevreye saygılı ve duyarlı olmak.

MİSYONUMUZ

Su Yalıtımı bilincinin sağlanması yolu ile; kaynakların doğru ve ekonomik kullanılmasını ve yaşam konforunun arttırılmasını sağlamak.
Çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFİMİZ

Üyelerimizin engin bilgi ve deneyimi ile konusunda sektörün belirleyicisi olmak.

İLKELERİMİZ

– Tüketici odaklı hizmet vermek
– Kalite ve standartlardan taviz vermemek
– Sosyal sorumluluğumuzu ön planda tutarak çalışmak.